fbpx

Javni konkurs

Na osnovu člana 20a Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj: 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu („Službene novine HNK“, broj: 4/19, 5/19 i 5/20), člana 5. Pravilnika o radu Pozorišta lutaka u Mostaru i Odluke direktora Pozorišta lutaka u Mostaru o raspisivanju konkursa za prijem radnika u radni odnos, broj 01-3036-04-01/23 od 16.01.2024. godine, objavljuje se:

JAVNI  KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

I PREDMET JAVNOG KONKURSA

Objavljuje se Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos za sljedeća radna mjesta:

 1. Glumac-lutkar III 2 izvršioca (1 muškarac i 1 žena) / određeno vrijeme,

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ i „Dnevni list“, službenoj stranici i oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje HNK i web stranici Pozorišta lutaka u Mostaru.

Mjesto rada: Pozorište lutaka u Mostaru.

II OPIS POSLOVA I USLOVI

1. U radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto Glumac-lutkar III može biti primljeno lice, koje pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu FBiH, ispunjava i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u Pozorištu lutaka u Mostaru:

 • VSS (VII) Akademija scenskih umjetnosti, Bakalaureat/Bachelor scenskih umjetnosti-gluma, prvi ciklus sa ostvarenih 240 ECTS bodova, Filozofski fakultet-odsjek gluma, ili dokazani scenski umjetnik sa višom ili srednjom stručnom spremom,
 • Radno iskustvo u trajanju od jedne godine,
 • Koncentracija, koordinacija pokreta, dobar sluh, dobra dikcija, dobra fizička kondicija.

Opis posla:

 • Dostupan u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u Pozorištu lutaka u Mostaru, koji se može preuzeti na web stranici Pozorišta.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, a na osnovu Odluke direktora o prijemu radnika u radni odnos, broj 01-3036-04-01/24 od 16.01.2024. godine.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena fotokopija ne starija od 6 mjeseci):

 • Svojeručno potpisanu prijavu na javni konkurs sa kontakt podacima i tačno navedenim  radnim mjestom na koje se prijavljuje. Prijava je dostupna na web stranici Pozorišta lutaka u Mostaru (www.plm.ba), ili se može preuzeti u tekstu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK, na službenoj web stranici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK.
 • Biografiju – CV kandidata,
 • Diplomu o stečenoj stručnoj spremi (original ili ovjerena kopija),
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa (original ili ovjerena kopija),
 • Dokaz/potvrda o radnom iskustvu,
 • Dokaz o poznavanju stranog jezika,
 • Ljekarsko uvjerenje (Napomena: samo izabrani kandidat ima obavezu dostavljanja ljekarskog uvjerenja, nakon okončanja konkursne procedure).

IV PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijave na javni konkurs sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Pozorište lutaka u Mostaru, ul. Braće Ćišića br. 15, 88104 Mostar.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prijava na Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos (navesti radno mjesto) – NE OTVARAJ“.

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objave konkursa.

V OSTALE NAPOMENE

Proces izbora kandidata zasniva se na osnovu dostavljene dokumentacije, pismenom ispitu i održavanju audicije/intervjua.

Komisija za provođenje javnog konkursa pismenim putem će obavijestiti kandidate o terminu polaganja audicije i pismenog ispita, te o izboru kandidata. Poslovnik o radu komisije bit će objavljen na web stranici Pozorišta (www.plm.ba).

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene na način zahtjevan konkursom, neće se uzimati u razmatranje.

Telefon kontakt osobe za davanje dodatnih obavještenja: 036/552-625, e-mail: info@plm.ba.


Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka.

Obrazac za kandidate – PRIJAVA.

Dopada Vam se? Onda podijelite sa svojim prijateljima!

0 comments on “Javni konkurs

Comments are closed.