fbpx

Konkurs za izbor i imenovanje direktora

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 34/03, 65/13), člana 22. Pravila Pozorišta lutaka u Mostaru, broj: 01-2/07 od 30.01.2007. godine, člana 23. Zakona o pozorišnoj djelatnosti („Službene novine HNK“, broj: 6/05) i Odluke o pokretanju procedure raspisivanja konkursa za izbor i imenovanje direktora Pozorišta lutaka u Mostaru, broj: 02-43/20 od 05.11.2020. godine, Upravni odbor Pozorišta lutaka u Mostaru raspisuje:

KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA POZORIŠTA LUTAKA U MOSTARU

Oglašava se upražnjena pozicija za:
– direktora Pozorišta lutaka u Mostaru

Osnovni podaci i opis pozicije

Direktor Pozorišta lutaka u Mostaru organizuje i rukovodi radom Pozorišta, zastupa i predstavlja Pozorište, odgovoran je za zakonitost rada Pozorišta, predlaže Upravnom odboru osnove poslovne politike, unutrašnju organizaciju, program rada i razvoja i preduzima mjere za njihovo provođenje, predlaže Upravnom odboru finansijski plan, izvršava odluke Upravnog odbora, odlučuje o prijemu u radni odnos zaposlenika, te o njihovim pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa, donosi rješenja, uputstva, vrši raspodjelu poslova i izdaje naloge i smjernice za izvršavanje poslova, učestvuje u radu Upravnog odbora bez prava glasa, podnosi Upravnom odboru izvještaje o finansijskom poslovanju i godišnji obračun, kao i izvještaje o svom radu, donosi Odluku o kućnom redu.

Mandat direktora traje 4 (četiri) godine.

Opći uslovi

Kandidati za direktora Pozorišta lutaka u Mostaru moraju ispunjavati slijedeće opće uslove:

 • da su stariji od 18 godina,
 • da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objave ovog Javnog konkursa,
 • da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 • da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.

Posebni uslovi

Kandidati za direktora Pozorišta lutaka u Mostaru moraju ispunjavati slijedeće posebne uslove:

 • (VSS) visoka stručna sprema VII/I stepen, odnosno visoko obrazovanje drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja ili (VŠS) viša stručna sprema,
 • najmanje tri godine radnog iskustva za VSS, odnosno pet godina radnog iskustva za VŠS.

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva kandidata uzet će se u obzir i slijedeći kriteriji:

 • rezultati ostvareni u dosadašnjem radu,
 • sposobnost upravljanja i sklonost ka timskom radu,
 • komunikacijske, retoričke, organizatorske i menadžerske sposobnosti,
 • kvalitet predloženog programa rada za mandatni period.

Prijave kandidata

Uz prijavu na konkurs koja treba da sadrži kraću biografiju sa preciznim kratkim pregledom profesionalnih aktivnosti i radnog iskustva, adresu i kontakt telefon, kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerena fotokopija, ne stariji od tri mjeseca):

 • diploma o završenoj visokoj ili višoj stručnoj spremi,
 • ovjerenu fotokopiju lične karte,
 • dokaz o radnom iskustvu u struci nakon završene VSS ili VŠS,
 • potvrda ili uvjerenje poslodavca kod koga je kandidat bio zaposlen u posljednje tri godine da nije otpušten kao rezultat disciplinske mjere (ovo se odnosi samo na kandidate koji su u posljednje tri godine bili zaposleni u državnoj službi na bilo kom nivou u Bosni i Hercegovini, bilo na nivou države ili entiteta),
 • izjavu da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine – ovjerenu od strane općinskog organa,
 • izjavu da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine – ovjerenu od strane općinskog organa,
 • program rada za mandatni period,
 • drugu neobavezujuću dokumentaciju prikladnu za procjenu kriterija iz tačke 4.

Komisija za izbor će, na osnovu principa propisanih Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH i kriterija za imenovanje, sastaviti listu sa užim izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje. Kandidati sa liste sa užim izborom će biti pozvani na razgovor.

Prije razgovora kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima.
Kandidati će dobiti obrazac neposredno prije održavanja razgovora.
Komisija za izbor, nakon obavljenih razgovora sa svim kandidatima sa liste, predlaže rang-listu s najboljim kandidatima Upravnom odboru Pozorišta lutaka u Mostaru, koji osigurava da se izvrši konačno imenovanje direktora.

Obavještenje o imenovanju direktora dostavit će se svim učesnicima konkursa u roku od osam dana od dana imenovanja direktora.

Javni konkurs ostaje otvoren četrnaest (14) dana od dana objave. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave sa svim traženim dokumentima treba dostaviti lično ili putem pošte na slijedeću adresu:

Pozorište lutaka u Mostaru
Ul. Braće Ćišića 15, 88 000 Mostar
Upravni odbor
(Komisija za izbor kandidata)
sa naznakom “Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora – NE OTVARATI“.

Konkurs je otvoren 18.11.2020. godine te objavljen u dnevnim novinama Oslobođenje i Dnevni list, kao i Službenom listu.

Dopada Vam se? Onda podijelite sa svojim prijateljima!

0 comments on “Konkurs za izbor i imenovanje direktora

Comments are closed.