fbpx

Odluka o imenovanju Komisije za prijem radnika u radni odnos

Pozorište lutaka

Na osnovu člana 5. Pravilnika o radu Pozorišta lutaka u Mostaru i na osnovu člana 3. i 9. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNŽ/K („Narodne novine HNK“, broj 4/19, 5/19 i 5/20), Direktor Pozorišta lutaka u Mostaru donosi:

Odluku o imenovanju Komisije za prijem radnika u radni odnos

Član 1.

1. Ovim aktom imenuje se Komisija za prijem radnika u radni odnos na osnovu Javnog konkursa za prijem radnika u radni odnos, raspisanog 29.05.2023. godine, i to za radna mjesta:

  • Glumac – lutkar III,
  • Inspicijent,
  • Poslovni sekretar.

2. Komisija za prijem radnika u radni odnos će biti u tročlanom sastavu, i to:

  1. Selma Salčin, dipl.iur.
  2. Diana Ondelj Maksumić, nastavnik bosanskog jezika i književnosti
  3. Ali Kamer Aksoy, prof. turskog jezika i književnosti

Član 2.

1. Komisija će na prvoj sjednici, kao prvu tačku dnevnog reda, donijeti Poslovnik o radu.

2. Komisija se u svom radu dužna pridržavati Zakona o radu u FBiH, Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, Pravilnika o radu Pozorišta lutaka u Mostaru, te drugih pojedinačnih akata koji se odnose na ovaj predmet.

Član 3.

1. Komisija je dužna zasijedati dana 15.06.2023. godine, te na istoj sjednici donijeti Poslovnik o radu, sačiniti listu blagovremenih, urednih i potpunih prijava, te istu dostaviti direktoru.

2. Komisija će u najkraćem roku, a najkasnije 5 dana prije održavanja pismenog dijela ispita i audicije, uputiti obavještenje kandidatima da su se dužni odazvati na intervju. Komisija će najkasnije u roku od 7 dana od dana ispita, dostaviti direktoru listu kandidata sa bodovanjem.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Br. 01-3036-51-02/23
Mostar, 14.06.2023.

Pozorište lutaka u Mostaru
Edin Kmetaš, direktor

Dopada Vam se? Onda podijelite sa svojim prijateljima!

0 comments on “Odluka o imenovanju Komisije za prijem radnika u radni odnos

Comments are closed.