fbpx
Press

Odluka o izboru kandidata za prijem radnika u radni odnos

Pozorište lutaka

U skladu sa članom 5. Pravilnika o radu Pozorišta lutaka u Mostaru i članom 16. stav 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK/Ž („Službene novine HNK/Ž“, broj 4/19, 5/19, 5/29), a nakon provedene procedure po Javnom oglasu za prijem radnika u radni odnos od 29.05.2023. godine, direktor Pozorišta lutaka u Mostaru donosi

ODLUKU
o izboru kandidata za prijem radnika u radni odnos

I

Nakon provedenog postupka po raspisanom Javnom konkursu za prijem radnika u radni odnos od 29.05.2023. godine, i nakon dostavljenog Izvještaja o provedenom postupku Komisije za prijem radnika u radni odnos broj 01-3036-51-08/23 i Liste uspješnih kandidata broj 01-3036-51-09/23 od 21.06.2023. godine, direktor Pozorišta lutaka u Mostaru, na osnovu postignutih rezultata na pismenom i usmenom dijelu testiranja, donosi Odluku da se u radni odnos za:

  • radno mjesto Glumac – lutkar III na neodređeno vrijeme prima Lejla Pajić,
  • radno mjesto Inspicijent na neodređeno vrijeme prima Adela Lerić,
  • radno mjesto Poslovni sekretar na neodređeno vrijeme prima Dženeta Košpo.

II
Ugovorom o radu regulisat će se međusobna prava i obaveze između poslodavca i radnika, nakon što odluka postane konačna.
III
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O B R A Z L O Ž E NJ E

Na javni oglas za prijem radnika u radni odnos od 29.05.2023. godine za radno mjesto Glumac – lutkar III pristigla je jedna prijava, za radno mjesto Inspicijent pristigla je jedna prijava, za radno mjesto Poslovni sekretar pristigle su četiri prijave. Jedna prijava je zaključkom odbačena u prvoj fazi konkursa.
Na pismeni i usmeni ispit sa kandidatima zakazanim dana 21.06.2023. godine odazvali su se: Lejla Pajić, Adela Lerić, Meliha Spahić-Karović, Mevlida Bubalo i Dženeta Košpo.

Kao prvorangirani kandidat za radno mjesto Glumac – lutkar III primljena je Lejla Pajić.
Kao prvorangirani kandidat za radno mjesto Inspicijent primljena je Adela Lerić.
Kao prvorangirani kandidat za radno mjesto Poslovni sekretar primljena je Dženeta Košpo.

U skladu sa provedenom procedurom Komisija je predložila Listu uspješnih kandidata na osnovu koje je direktor odlučio kao u dispozitivu ove odluke, a u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK(„Službene novine HNK/Ž“, broj 4/19, 5/19, 5/20).

Pravna pouka: Protiv ove odluke dozvoljen je prigovor Upravnom odboru u roku od 8 dana od dana prijema odluke.

Br. 01-3036-51-10/23
Mostar, 22.06.2023.

Edin Kmetaš, direktor

DOWNLOAD:

Odluka o izboru kandidata za prijem radnika u radni odnos

Lista uspješnih kandidata

Dopada Vam se? Onda podijelite sa svojim prijateljima!

0 comments on “Odluka o izboru kandidata za prijem radnika u radni odnos

Comments are closed.